Sve više freelancera na tržištu rada

*

Freelancer je termin koji se odnosi se na osobu koja je samozaposlena i čiji rad nije direktno obavezan ni za jednog poslodavca.

Freelancer izvršava zadatke ili upravlja projektima za neku instituciju ili kompaniju.

Najčešće su plaćeni po projektu, satu ili danu, nedeljno, dvonedeljno ili mesečno – sve u zavisnosti kakav dogovor postoji sa kompanijom.

Visina zarade zavisi od nivoa stručnosti i iskustva samog freelancera, pa što je više angažovan više je i plaćen.

Prednost ovakvog rada je u tome što ljudi koji su freelanceri imaju veću raznovrsnost radnih zadataka, zbog prirode posla najčešće biraju i svoje radno vreme, mogu da rade puno ili skraćeno radno vreme.

Jedna od najvećih mana ovakvog poslovanja je neizvesnost u raznim oblastima rad, jer freelancer nikada ne može biti siguran u to da li će posla uopšte biti ili u kom periodu će biti angažovan.

Biti freelancer pored obaveujuće stručnosti, zahteva veoma visok stepen samodiscipline i motivacije.

Freelancer se može kompanijama na tržištu ponuditi na razne načine - putem društveno-socijalnih mreža, svojim veb sajtom ili profilom na mreži Linkedin.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *