Tajni kupac

*

Da li znate šta je tajni kupac?
Da li Vas je nekada u Vašem biznisu tajni kupac posetio, pregovarao sa Vama, možda i kupio nešto od Vas, a da i niste to znali?

Tajni kupac ili Mystery Shopping je osoba koju najčešće plaća određena agencija, da obavi uslugu “posmatranja” rada neke firme, i nakon toga sačini izveštaj o tome.

Dakle, procedura je da firma “naruči” tajne kupce od agencije, detaljno precizira uputstva šta je cilj nihovog angažovanja i šta tačno žele da ispitaju.

Tajni kupac u potpunosti imitira uobičajeno ponašanje pravog kupca, simulirajući standardne procedure prilikom kupoprodaje, neretko i kupi ponešto, a sve u cilju da zaposlenog navede da uradi ono nešto i jeste cilj tajnog kupca - da zaposleni uradi nešto za svoj lični interes a protiv interesa firme, nešto mimo redovne procedure, ili van redovnog cenovnika, takoreći “ispod žita”.

Tajni kupac trebaju biti ljudi sa visokim kriterijumima, sa značajnom moći zapažanja, i sa veštinom da “odigraju igre” kroz odgovarajući dijalog, sve zato da bi se zaposleni naveo na uradi to nešto što i jeste cilj tajnog kupca.

U praksi se pokazalo da nije retko, da određena firma nakon određenog posla sa angažovanjem tajnog kupca, ponovo naknadno naruči usluge i posete tajnih kupaca.

Nakon izvršene usluge, tajni kupac podnosi vrlo detaljan izveštaj, o kome zaposleni i nemaju saznanja, poštujući ugovor o ćutanju koji su prethodno potpisali agencija i tajni kupac.

Obavljanjem svoje funkcije, tajni kupac praktično predstavlja jednu vrstu spoljne kontrole, angažujući se iz redova onih koji nisu simpatizeri firme i prijatelji ili rođaci zaposlenih.

Tajni kupac treba da bude nepristrasan, objektivan i realan, bez spremnosti da po svaku cenu pronađe neku mani ili nepravilnost kod zaposlenih.

Imajući u vidu sve navedeno, tajni kupac treba biti:

- dobronameran
- realan
- pouzdan
- pošten
- precizan
- strpljiv

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *